Når man taler om økonomi i samfundsfag er det i en helhed og ikke individet Aktører: […]
Velfærdsmodeller:Der er mange forskellige man de sættes alle sammen ind under tre kategorier Den skandinaviske, den […]
Sociologi: læren om samfundet Makrosociologi: Når man ser på normer og strukturer i et samfund Mikrosociologi: […]
Modernisering: en bevægelse eller proces, som beskriver udviklingen i et samfund Modernisering sker, når et samfund […]
Undersøgelsesspørgsmål: skal være med til at give direkte svar på det, man gerne vil vide noget om. […]
Det står i retsplejelovens § 178, at: Udebliver et vidne uden lovligt forfald […..] kan retten: […]
Politik: Et begreb med mange betydninger. David Easton har defineret politik som: “Den autoritative fordeling af […]